Mọi Nội dung vi phạm ã ợc gỡ bỏ.Trang web ang trong qu trình chờ cấp giấy php hoạt ộng lĩnh vực mạng xã hội về chủ ề gio dục.